Energiedoelen Nederland: er is nog werk te verzetten

Energiedoelen Nederland: er is nog werk te verzetten

21/04/2017 - 12:07

Artikel geschreven door Bouwkennis

Vorig jaar schreven we al dat het elektriciteitsnet in transitie is. De manier waarop we energie opwekken en verbruiken, verandert. Eind 2015 meldden Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al dat de Nederlandse energievoorziening zich op een kantelpunt bevindt. We zijn nu een jaar verder. Hoe staan de zaken er op dit moment voor? Zitten we op de goede weg om de energiedoelen te halen? Hoe staan Nederlanders tegenover de energietransitie?

Hernieuwbare energie

Uit de Nationale Energieverkenning 2016 van ECN, PBL en CBS blijkt onder andere dat de energievraag blijft afnemen. Tussen 2008 en 2015 daalde de energievraag met 10%. De crisis heeft hieraan bijgedragen, maar ondanks dat het nu weer beter gaat met de economie is de verwachting dat het energieverbruik blijft dalen. Het elektriciteitsverbruik is vrijwel constant, de daling wordt met name veroorzaakt doordat er minder gas wordt ingezet.

Meer hernieuwbare energie

In 2016 is het aandeel hernieuwbare energie in de elektriciteitsvoorziening verder gestegen en de verwachting is dat deze groei de komende jaren sterk doorzet. Toch gaat dit nog niet zo snel als eigenlijk zou moeten. Het doel van 14% hernieuwbare energie in 2020 wordt naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald. Het in het Energieakkoord gestelde doel van 16% in 2023 komt wel in zicht, maar er is nog werk te verzetten in Nederland.

Onderaan in Europa

Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht eind 2016 de houding van Nederlanders ten aanzien van de energietransitie waarin ons land zich bevindt. Als het aandeel hernieuwbare energie in Nederland in internationaal perspectief geplaatst wordt, loopt Nederland nog behoorlijk achter. Het Europees gemiddelde ligt op 16% van het totale energieverbruik. In Nederland gaat het om slechts 6%, terwijl Zweden al meer dan de helft van alle energie opwekt uit hernieuwbare bronnen. In vergelijking met andere Europese landen vinden Nederlanders het milieu-, klimaat- en energievraagstuk wel relatief vaak een belangrijke kwestie.

Niet het grootste probleem, wel interesse

De energietransitie is voor de meeste Nederlanders echter niet het belangrijkste probleem waar ons land mee worstelt. Het aandeel dat woorden als ‘(groene) energie’ of ‘duurzaam’ noemt wanneer gevraagd wordt naar de grootste maatschappelijke problemen schommelt rond de 1,5%. Het energievraagstuk is voor de meesten dus geen urgent onderwerp, maar dat betekent niet dat ze er niet in geïnteresseerd zijn. 32% geeft aan (heel) veel interesse te hebben in het energiegebruik en verandering van energiebronnen in Nederland, tegenover 27% die aangeeft (heel) weinig interesse te hebben. Aan kennis ontbreekt het nog wel: 37% van de Nederlanders geeft aan op dit gebied (heel) weinig kennis te hebben, tegenover 15% (heel) veel.